Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”), tillsammans med övriga villkor som finns på Byggansvars webbplats www.mittbyggansvar.se(”Webbplatsen”), beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Byggansvars tjänster på Webbplatsen (nedan definierat som ”Tjänsten”).

Genom att använda Tjänsten på Webbplatsen godkänner du dessa Allmänna Villkor och förbinder dig att följa dem.

Vi rekommenderar dig att skriva ut en kopia av de Allmänna Villkoren för framtida bruk.

Byggansvar förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Allmänna Villkoren på Webbplatsen. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publicerades på Webbplatsen. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Webbplatsen.

ALLMÄNT OM TJÄNSTEN OCH REGISTRERING 

Byggansvar erbjuder användare en möjlighet att nyttja Tjänsten genom att registrera sig. För att ingå avtal om Tjänsten och för att registrera dig som användare av Tjänsten måste du vara minst 18 år gammal. Om du nyttjar Tjänsten i egenskap av företrädare för ett företag är det ditt ansvar att säkerställa att du har rätt att ingå avtal om Tjänsten för företagets räkning.  

Tjänsten tillhandahålls inte personer som tidigare har brutit mot de Allmänna Villkoren, tidigare av Byggansvar tillhandahållna villkor eller tillämplig lag.

Byggansvar förbehåller sig även rätten, att efter eget gottfinnande, stänga av användare som använder Tjänsten i strid med de Allmänna Villkoren, tillämplig lag eller på ett sätt som annars framstår som oacceptabelt för Byggansvar.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt material i Tjänsten, inklusive Webbplatsens layout omfattas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent eller andra immateriella rättigheter. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen Byggansvars skyddade egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Byggansvar.

Du bör alltid fråga om lov innan du länkar till Webbplatsen eftersom en länkning kan innebära att du anses göra innehållet tillgängligt för allmänheten. Du får göra en förflyttande länk till Webbplatsens startsida, dvs. en länk som ”förflyttar” läsaren helt till Webbplatsen i samma eller nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på Webbplatsen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in Webbplatsens material i ett framesystem eller pop-up fönster. Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra än Byggansvar som har rättigheter till materialet på Webbplatsen och att dessa då också måste ge sitt tillstånd.

All otillåten användning av Byggansvars immateriella rättigheter kan medföra ersättningsskyldighet och/eller straffansvar

ANVÄNDARENS ANSVAR

Som användare ansvarar du för att dina registrerade uppgifter (t.ex. förnamn och efternamn) är korrekta och att de överensstämmer med motsvarande folkbokförda uppgifter. Om du nyttjar Tjänsten i egenskap av företrädare för ett företag ansvarar du på motsvarande sätt för att de registrerade uppgifterna (t.ex. företagsnamn och organisationsnummer) är korrekta. Det är endast tillåtet att ha ett konto per användare.

Det är inte tillåtet att låta en annan person använda ditt konto i Byggansvar. Du åtar dig att se till att andra personer inte kan få tillgång till ditt konto eller använder Tjänsten i ditt namn. Om du har anledning att misstänka att någon obehörig har tillgång till ditt konto i Byggansvar åtar du dig att omedelbart kontakta oss så att vi kan spärra ditt konto i avvaktan på utredning.  

Vid misstanke om att ditt konto i Byggansvar används av andra än dig själv har Byggansvar rätt att tillsvidare och utan föregående varning stänga av dig från din användning av Tjänsten.

SKADEERSÄTTNING

Du som användare åtar dig att hålla Byggansvar skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av att du som användare har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet

BYGGANSVARS ANSVAR

Byggansvar tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick. Byggansvar förbehåller sig rätten att förändra Tjänsten utan föregående meddelande till dig som användare. 

Byggansvar lämnar inga garantier gällande Tjänstens funktion eller tillgänglighet och garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Som användare är du medveten om att driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Byggansvars kontroll. 

Byggansvar ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster som direkt eller indirekt orsakats av din användning av Tjänsten eller av att du inte kunnat använda Tjänsten eller av dess innehåll.   

Bestämmelser i dessa Allmänna Villkor ska inte begränsa Byggansvars ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet eller enligt tvingande lag. 

Byggansvar förbehåller sig rätten att stänga av dig som användare från Tjänsten samt att upphöra att tillhandahålla del av eller hela Tjänsten om det sker en regulatorisk förändring eller genom myndighetsbeslut som begränsar Byggansvars möjligheter att tillhandahålla Tjänsten. 

PERSONUPPGIFTER

Byggansvar behandlar dina personuppgifter i enlighet med Byggansvars vid var tid gällande Dataskyddspolicy som du kan hitta här [länk]. 

ÅNGERRÄTT

Du är medveten om att det inte föreligger någon ångerrätt om du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av Tjänsten. 

KONTAKTUPPGIFTER

CVS Bygg & Transport AB, org nr 556412-5929, Hövdingagatan 15,1tr, 126 52 Hägersten, eller [e-post].

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Svensk lag skall gälla avseende dessa Allmänna Villkor och tvister ska lösas i svensk domstol.

Senast uppdaterade den 25 juni 2019